REGULAMIN

REGULAMIN CelSport:

Regulamin dotyczy uregulowania praw i obowiązków osób uczestniczących w zajęciach zorganizowanych przez CelSport (dalej: Organizatora) oraz spraw organizacyjnych w zakresie jego funkcjonowania.


1. UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

1.1 Każdy z chętnych do uczestnictwa w zajęciach jest zobowiązany do zgłoszenia się do recepcji Organizatora w celu wypełnienia stosownych dokumentów.
1.2 Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Organizatora jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich za przestrzeganie regulaminu odpowiadają ich prawni opiekunowie.
1.3 W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które przestrzegają regulaminu, wykupiły karnet lub opłaciły udział w nich w recepcji Organizatora.
1.4 Zajęcia odbywają się w grupach, których liczba jest ograniczona

2. BEZPIECZEŃSTWO

2.1 Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż Organizator nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieszczęśliwych wypadków powstałych bez winy Organizatora i osób działających w imieniu Organizatora. Organizator nie odpowiada za kontuzje ani nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć, o ile nie wynikają z winy Organizatora.
2.2. Organizator nie wymaga od uczestników zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia, zezwalającego na uczestnictwo w zajęciach. W związku z powyższym uczestnik może we własnym zakresie wykonać badania celem ustalenia stanu zdrowia i kondycji fizycznej pozwalającej na uczestnictwo w zajęciach, bądź odstąpić od nich, jednakże zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Organizatora o faktycznym stanie zdrowia i oznacza to, że jest świadomy stanu swego zdrowia, a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność.
2.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestników pozostawione bez opieki.
2.4. Przebywanie na salach bez wiedzy i zgody trenera lub instruktora jest zabronione. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom trenera lub instruktora. Za szkody powstałe w wyniku niezastosowania się przez uczestnika do poleceń instruktora lub trenera, odpowiedzialność ponosi uczestnik.
2.5. Ze względów higieny i bezpieczeństwa nie pozwala się na wnoszenie na sale gimnastyczną i taneczną, jedzenia oraz ciepłych napoi.
2.6. Osoby towarzyszące uczestnikom i uczestnicy przebywający na terenie Organizatora oraz w pomieszczeniach Organizatora, zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i Ppoż. oraz zachowania czystości, poszanowania mienia Organizatora i innych uczestników zajęć.
2.7. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego wyznaczonych, nie zakłócając przy tym porządku Organizatora. Osoby oczekujące na uczestników zajęć, nie mają prawa wejścia na salę i mogą przebywać jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.
2.8. Za usunięcie i pokrycie finansowe szkód poczynionych przez uczestnika zajęć, odpowiedzialność ponosi on sam lub jego prawny opiekun.
2.9. Na terenie Organizatora obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania i wnoszenia napojów alkoholowych, narkotyków, a także przyprowadzania zwierząt.

3. SPRAWY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ

3.1. Zajęcia prowadzone są w grupach, przy czym ilość osób odbywających zajęcia w grupie określa Organizator.
3.2. Każdy uczestnik przychodząc na zajęcia, zobowiązany jest przed ich rozpoczęciem, do okazania ważnego karnetu lub dokumentu potwierdzającego dokonanie płatności za zajęcia.
3.3. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zmiany stroju. Obowiązkowy strój dla uczestników zajęć to t-shirt, spodenki/leginsy/wygodne dresy, skarpetki lub boso.
3.4 Uczestnik zajęć ma obowiązek stosowania się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia.
3.5. Instruktor lub trener ma prawo nie wpuszczenia na salę osób spóźniających się.
3.6. Organizator ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub w inny sposób je utrudnia. Wykluczenie oznacza opuszczenie sali ćwiczeń przez osobę dorosłą, a w przypadku nieletnich pozostawienie ich na sali do czasu ich odbioru przez opiekuna. Uczestnikowi wykluczonemu z zajęć nie przysługuje zwrot poniesionych opłat za udział w zajęciach.
3.7. W przypadku dużej liczby chętnych uczestników, która przekroczy określoną ilość osób w grupie, Organizatora zapewni zajęcia w innej grupie, bądź dokona zwrotu pieniędzy.
3.8. W przypadku zbyt małej liczby uczestników danej grupy, Organizator zastrzega sobie prawo do jej rozwiązania i zwrotu pieniędzy, bądź zaproponuje udział w innej grupie.
3.9. Organizator może wyznaczyć inną osobę do prowadzenia zajęć w przypadku choroby, niedyspozycji lub zwolnienia od zajęć trenera lub instruktora.
3.10. Organizator może odwołać zajęcia jedynie w uzasadnionych przypadkach, co oznacza, iż zajęcia zostaną zrealizowane w innym terminie uzgodnionym z uczestnikami, a w przypadku braku porozumienia opłata za odwołane zajęcia może być zwrócona.
3.11. Organizator ma prawo do zmiany grafiku zajęć (terminu, miejsca, rodzaju zajęć oraz instruktora prowadzącego grupę). Jeśli zmiany takie uniemożliwiają uczestnikowi kontynuację szkolenia, Organizator przenosi niewykorzystaną kwotę na poczet zajęć w innej grupie lub zwraca niewykorzystane pieniądze za rozwiązaną grupę.
3.12. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody właściciela lub managera Organizatora.

4. REGULAMIN PŁATNOŚCI

4.1. Uczestnika obowiązuje cennik aktualny na stronie: www.celsport.pl
4.2. Uczestnik reguluje opłaty przed zajęciami w biurze lub recepcji Organizatora.
4.3. Opłaty za zajęcia dokonywane są jedynie w formie gotówkowej w walucie polskiej. Opłaty pobiera się z góry za zajęcia w grupach jak i za zajęcia indywidualne.
4.4. Organizator wprowadza opłaty karnetowe. Karnet obowiązuje przez okres jednego miesiąca, tj. od 1 do ostatniego dnia danego miesiąca. Karnet jest imienny natomiast może korzystać z niego więcej niż jedna osoba. Opłata za karnet jest stała i zgodna z obowiązującym cennikiem.
4.5. Uczestnik ma prawo do odrobienia jednych zajęć w karnecie, poprzez uczestniczenie w zajęciach w innym terminie.
4.6  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cennika.

5. PROMOCJE I ZNIŻKI

5.1. Do zniżek i promocji uprawnieni są wyłącznie posiadacze kart członkowskich Organizatora.
5.2. Warunkiem otrzymania karty członkowskiej obowiązującej tylko i wyłącznie na zajęciach indywidualnych, jest uczestnictwo w nich przez okres minimum 10 miesięcy.
5.3. Promocje i zniżki nie dotyczą opłat za pojedyncze zajęcia, chyba że określa to aktualna promocja.

6. SPRAWY OGÓLNE

6.1. Uczestnik zajęć prowadzonych przez Organizatora wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji, poprzez publikację zdjęć i filmów z zajęć oraz imprez okolicznościowych organizowanych przez Organizatora i jego patronów.
6.2. Osoby, które nie przestrzegają regulaminu Organizatora, mogą zostać skreślone z listy uczestników zajęć, co oznacza wykluczenie z zajęć bez prawa do zwrotu opłat.
6.3. Odstępstwa od regulaminu przy zawarciu umowy z uczestnikiem mogą być stosowane indywidualnie wyłącznie przez Organizatora.
6.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.